решить задачу
Количество страниц учебной работы: 10,2012
Содержание:
Экстернат. Физика
Список Вопросов:

2. По какой формуле определяется период собственных колебаний контура?
В чем сущность внешнего фотоэффекта?
В чем сущность закона независимости световых лучей?
В чем сущность закона независимости световых лучей?
В чем сущность закона независимости световых лучей?
В чем сущность закона прямолинейного распространения света?
В чём сущность внешнего фотоэффекта?
В чём сущность внешнего фотоэффекта?
В чём сущность закона прямолинейного распространения света?
В чём сущность закона прямолинейного распространения света?
Вектор поляризации диэлектриков:
Вектор поляризации диэлектриков:
Вектор поляризации диэлектриков:
Второй закон Ньютона:
Второй закон Ньютона:
Второй закон Ньютона:
Для какой из формул изображение действительное?
Для какой из формул изображение действительное?
Для какой из формул изображение действительное?
Для какой из формул изображение мнимое?
Стоимость данной учебной работы: 1170 руб.

 

  Форма заказа работы
  ================================

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Учебная работа № 187818. Контрольная Экстернат. Физика, МЭСИ, study.mesi.ru

  Выдержка из похожей работы

  …….

  Системы адресации в Мини- и МикроЭВМ (WinWord 6.0)
  НАПИСАН:
  1994 год, студентом МЭСИ Козловым Ал…

  …..
   
   
   
  ÊÀÔÅÄÐÀ
  ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÛÕ
  ÌÀØÈÍ
   
   
  ÇÀÄÀÍÈÅ
  ÍÀ ÊÓÐÑÎÂÓÞ
  ÐÀÁÎÒÓ
  ãðóïïà  ÄÏ-101  êóðñ
   1
  Ñòóäåíò:          Êîçëîâ
  À.Â.
             
  Òåìà:                Ñðàâíèòåëüíûé
  àíàëèç
  ðàçëè÷íûõ
  ñèñòåì
  àäðåñàöèè,
  èñïîëüçóåìûõ
  â                   ìèíè è
  ìèêðîÝÂÌ.
               
  Îñíîâíûå
  ðàçäåëû
  êóðñîâîé
  ðàáîòû:
  1.  
  Ââåäåíèå.
  Îòëè÷èÿ
  ìèíè- è
  ìèêðîÝÂÌ.
  2.  
  Ñèñòåìû
  àäðåñàöèè,
  èñïîëüçóåìûå
  â ìèíè-ÝÂÌ.(
  Íà ïðèìåðå
  ÑÌ ÝÂÌ ).
  3.  
  Ñèñòåìû
  àäðåñàöèè,
  èñïîëüçóåìûå
  â ÏÝÂÌ.( Íà
  ïðèìåðå
  êîíêðåòíîé
  ÏÝÂÌ ).
  4.  
  Çàêëþ÷åíèå.
  Ñðàâíèòåëüíûé
  àíàëèç ñèñòåì
  àäðåñàöèè
  èñïîëüçóåìûõ
  â ìèíè- è 
  ïåðñîíàëüíûõ
  ÝÂÌ.
  Ðåêîìåíäóåìàÿ
  ëèòåðàòóðà:
         
  1.  
  Ìàëûå
  ÝÂÌ âûñîêîé
  ïðîèçâîäèòåëüíîñòè.
  Àðõèòåêòóðà
  è
  ïðîãðàììèðîâàíèå.                    
  Ìîñêâà
  “Ðàäèî è
  ñâÿçü” 1990.
  2.  
  Ä.Áðàìì,
  Ï.Áðàìì.
  Ïðîöåññîð 80386 è
  åãî
  ïðîãðàììèðîâàíèå.
  “Ìèð” 1990.
  3.  
  Øàãóðèí,
  Â.Á. Áðîäèí, Ã.Ï.
  Ìîçãîâîé.
  Îïèñàíèå è
  ñèñòåìà
  êîìàíä. ÌÏ
  “Ìàëèï” 1992.
  Äàòà
  âûäà÷è
  çàäàíèÿ “____” “_________” 1994
  ã.
  Ñðîê
  ïðåäñòàâëåíèÿ
  ðàáîòû íà
  êàôåäðó ”  ” ”       
  ” 1994 ã.
   
  Ðóêîâîäèòåëü
  êóðñîâîé
  ðàáîòû :  ×åðíÿê
  Í.Ã.
  1.
  ÎÒËÈ×Èß
  ÌÈÍÈ- È
  ÌÈÊÐÎÝÂÌ.
   
              Â
  êîíöå 60-õ
  ãîäîâ
  íà÷àëñÿ
  ñåðèéíûé
  âûïóñê ñðàâíèòåëüíî
  íåáîëüøèõ è
  äåøåâûõ
  ìèíè-ÝÂÌ. Èõ
  ïðåäíàçíà÷àëè
  äëÿ
  ïðåäïðèÿòèé
  è îðãàíèçàöèé,
  ãäå
  óñòàíîâêà
  âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûõ
  ÝÂÌ áûëà
  ýêîíîìè÷åñêè
  íåâûãîäíîé.
  Â èõ çàäà÷ó
  ïåðâîíà÷àëüíî
  âõîäèëà
  àâòîìàòèçàöèÿ
  ïðîôåññèîíàëüíîé
  ðàáîòû â
  ðàçëè÷íûõ
  îðãàíèçàöèÿõ,
  ðàáîòà íà
  ïðåäïðèÿòèÿõ
  â êà÷åñòâå
  ïðîáëåìíîîðèåíòèðîâàííûõ
  ÝÂÌ. Â 1977-78 ãîäó
  áûë íà÷àò
  âûïóñê
  ñåìåéñòâà
  ìàëûõ ÝÂÌ (ÑÌ
  ÝÂÌ). Èõ
  ÷àñòî
  íàçûâàëè
  óïðàâëÿþùèìè
  âû÷èñëèòåëüíûìè
  êîìïëåêñàìè,
  òàê êàê îíè
  ÷àùå âñåãî
  èñïîëüçîâàëèñü
  â ñèñòåìàõ
  óïðàâëåíèÿ
  ðàçëè÷íîãî
  ðîäà. Îäíàêî,
  ÑÌ 3-åé
  î÷åðåäè,
  ðàçðàáîòàííûå
  â ïîñëåäíèå
  ãîäû
  îòíîñÿòñÿ
  óæå ê ÝÂÌ
  ÷åòâåðòîãî
  ïîêîëåíèÿ è
  èìåþò áîëüøóþ
  ïðîèçâîäèòåëüíîñòü,
  ïîýòîìó êðóã
  èõ
  ïðèìåíåíèÿ
  ðåçêî
  ðàñøèðèëñÿ,
  è èõ àêòèâíî
  èñïîëüçóþò
  â êà÷åñòâå
  àâòîìàòèçèðîâàííûõ
  ðàáî÷èõ
  ìåñò, îáúåäèíÿþò
  â
  âû÷èñëèòåëüíûå
  ñèñòåìû, è ïîðó÷àþò
  èì ðàñ÷åò
  ýêîíîìè÷åñêèõ
  è ñòàòèñòè÷åñêèõ
  çàäà÷. Ñ
  ïîÿâëåíèåì
  áîëüøèõ
  èíòåãðàëüíûõ
  ñõåì
  ñâÿçàíî
  ðàçâèòèå äðóãîãî
  êëàññà
  ìàøèí –
  ìèêðîÝÂÌ, è,
  êàê äîñòèæåíèå
  ýòîãî
  íàïðàâëåíèÿ –
  ïîÿâëåíèå
  ìîùíûõ
  ïðîôåññèîíàëüíûõ
  ÏÝÂÌ, êîòîðûå
  èñïîëüçóþòñÿ
  íà ðàáî÷èõ
  ìåñòàõ äëÿ
  àâòîìàòèçàöèè
  òðóäà,
  íåñëîæíûõ
  ðàñ÷åòîâ è 
  ðàçëè÷íîãî
  ðîäà 
  ïðîåêòèðîâàíèÿ.
  Îñíîâíûì
  îòëè÷èåì
  ìèíè- îò
  ìèêðîÝÂÌ
  íåñîìíåííî
  ÿâëÿåòñÿ
  îðèåíòàöèÿ.
  Ìàøèíû ÑÌ
  ÝÂÌ
  âûïóñêàëèñü
  êàê
  ïðîáëåìíî
  îðèåíòèðîâàííûå
  ÝÂÌ è ïîääåðæèâàëèñü
  áîëüøèì
  êîëè÷åñòâîì
  ðàçëè÷íûõ
  ìîäóëåé
  îïðåäåëÿþùèõ
  èõ ñïåöèàëèçàöèþ,
  â òî âðåìÿ
  êàê ÏÝÂÌ – ýòî
  óíèâåðñàëüíûå
  ÝÂÌ,
  ðàññ÷èòàííûå
  ïîìèìî
  ïðèìåíåíèÿ â
  ïðîôåññèîíàëüíîé
  äåÿòåëüíîñòè
  åùå è íà
  ïðèìåíåíèå
  â êà÷åñòâå
  îáó÷àþùèõ è
  áûòîâûõ ÝÂÌ.
  Ïî
  ôóíêöèîíàëüíûì
  âîçìîæíîñòÿì
  ìèíè- è
  ìèêðîÝÂÌ
  èìåþùèå
  ïðèìåðíî îäèí
  è òîò æå
  óðîâåíü íå
  îòëè÷àþòñÿ
  äðóã îò äðóãà,
  êàê ýòî
  äîëæíî áûòü
  äëÿ ìàøèí
  ðàçíîãî
  êëàññà, ò.å.
  ó÷èòûâàÿ
  ÷òî
  ìèíè-ÝÂÌ
  ñ÷èòàåòñÿ
  áîëåå
  ìîùíîé ÷åì
  ìèêðîÝÂÌ, à â
  ÷àñòíîñòè
  ÏÝÂÌ. Äëÿ
  ñðàâíåíèÿ
  âîçüìåì
  ñóïåðìèíè-ÝÂÌ
  ÑÌ 1700 è
  ñîâðåìåííóþ
  ïåðñîíàëüíóþ
  ÝÂÌ íà áàçå
  32-ðàçðÿäíîãî
  ïðîöåññîðà.
  ÑÌ 1700                       AM…