решить задачу
Тип работы: Курсовая практическая
Предмет: Информатика
Страниц: 42

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.
ВВЕДЕНИЕ 3

1. Изучение операционных систем в школьном курсе информатики 4
1.1. Роль изучения информатики в школе 4
1.2. Тема “Операционные системы” в школьном курсе информатики 11
2. Основы облачных вычислений 14
2.1. Понятие облачных вычислений 14
2.2. Варианты реализации облачных вычислений 20
2.3. Анализ сервисов, предоставляющих услуги облачных вычислений 23
3. Использование технологии облачных вычислений в изучении операционных систем в школьном курсе информатики 30
3.1. Размещение учебных материалов в общем доступе 30
3.2. Использование виртуальных машин 33

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 40
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 42Стоимость данной учебной работы: 675 руб.

 

  Форма заказа работы
  ================================

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Учебная работа № 430478. Тема: Изучение операционных систем в школьном курсе информатики с использованием облачных вычислений

  Выдержка из похожей работы

  …….

  Крупнейшие фирмы-разработчики операционных систем и программных средств

  ….. Novell.______________________________________________

  Corsair.______________________________________________________________________

  GroupWise.___________________________________________________________________

  LAN WorkGroup.______________________________________________________________

  LAN WorkPlace for Windows and DOS._____________________________________________

  LANalyzer for Windows._________________________________________________________

  ManageWise._________________________________________________________________

  NetWare 4.1.__________________________________________________________________

  NetWare Connect.______________________________________________________________

  NetWare Connect Services._______________________________________________________

  NetWare for DEC Access.________________________________________________________

  NetWare HostPrint._____________________________________________________________

  NetWare HostPrint/400.__________________________________________________________

  NetWare LANalyser Agent.______________________________________________________

  NetWare Management Agent._____________________________________________________

  NetWare Management Agent for NetView.___________________________________________

  NetWare Mobile._______________________________________________________________

  NetWare MultiProtocol Router.____________________________________________________

  NetWare Navigator.____________________________________________________________

  NetWare NFS Services._________________________________________________________

  NetWare for SAA._____________________________________________________________

  PerfectWorks for Windows.______________________________________________________

  PerfectWorks for Kids._________________________________________________________

  NetWare Web Server.__________________________________________________________

  IntranetWare è NetWare 4.11.__________________________________________

  Ñîñòàâ
  ïàêåòà IntranetWare._____________________________________________________

  NetWare 4.11.________________________________________________________________

  Òðåáîâàíèÿ
  ê
  îïåðàòèâíîé
  è äèñêîâîé
  ïàìÿòè.___________________________________________

  Ñèñòåìà
  áåçîïàñíîñòè.___________________________________________________________

  Ïîëèòèêà
  ëèöåíçèðîâàíèÿ._________________________________________________________

  Plug ’n’ play._________________________________________________________________

  Íåêîòîðûå
  äðóãèå
  îñîáåííîñòè._____________________________________________________

  Êëèåíòû NetWare._____________________________________________________________

  Ñðåäñòâà
  ñîçäàíèÿ
  ñåòåé Intranet è
  äîñòóïà ê Internet.__________________________________

  Äîêóìåíòàöèÿ.________________________________________________________________

  Íàãðàäû è
  ïðèçû NetWare._______________________________________________________

  Öåíû íà IntranetWare
  è NetWare 4.11_______________________________________________

  Çàêëþ÷åíèå.__________________________________________________________________

  NETSCAPE È NOVELL
  çàêëþ÷èëè
  ñòðàòåãè÷åñêîå
  ñîãëàøåíèå
  ïî ñîçäàíèþ
  èíòðàñåòåé.  

  Novell ðàñêðûâàåò
  ñâîè ïëàíû
  íà áóäóùåå.__________________________________

  Çàêëþ÷åíèå._________________________________________________________

  IBM._______________________________________________________________

  Ââåäåíèå.___________________________________________________________

  IBM
  îáúÿâëÿåò î
  âûõîäå OS/2 Warp 4.____________________________________

  Êîìïàíèÿ IBM
  â Ðîññèè.________________________________________________

  Íîâàÿ
  ÑÓÁÄ – DB2.__________________________________________…